Baca Gazı (emisyon) Ölçümü
 
Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.
 
Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır:
 
 1) Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak
 
2) Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak
 
3) Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayar
 
Yönetmelikte adı geçen önemli Emisyon kirleticileri
 

- O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx'ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi
- Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
- İslilik ölçümleri - Yanma verimlerinin tespiti
- Gaz ve tozların kütlesel debi tayini
Bacagazı sıcaklık ölçümleri
- Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi
- Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin Furanlar vb
- Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi
- Gaz yoğunluğunun belirlenmesi
- Gaz hızı profilinin belirlenmesi
- Gaz debisinin tespiti
- Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
- Filtre Performans testlerinin yapılması


Ortam Havası (emisyon) Ölçümleri

Kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan temel hava kirleticileri; karbon monoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (N0x), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküller maddeler (APM) ve kurşun (Pb) dur. Ayrıca polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve asit aerosolleri gibi hava toksinlerine de gittikçe artan düzeyde önem verilmektedir. İlave olarak; insan maruziyeti düşünüldüğünde, iç ortam hava kirleticilerinin katkısını da dikkate almak gerekir. Bu amaçla kirletici konsantrasyonları seviyesi, çeşitli zaman aralıkları ve mekânlarda ölçülmeli ve yapılan bu ölçümlerin kalitesi bilinmelidir.
 
-Tesis Etki Alanı İçerisindeki İnceleme Alanlarında Uzun ve Kısa Vadeli Hava Kalitesi Ölçümleri
-Ortam Havasında Toz (pm10) Ölçümleri
-Ortam Havasında Çöken Toz Ölçümleri
-Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları
 
Gürültü Haritalarının Çıkarılması
 
İş yerlerinde makine ve tezgâhlar da yapılan ölçümler sonucunda gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.
 
Titreşim Ölçümleri
 
Çevresel Titreşim ölçümleri
Maden ve taş ocaklarında patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin ölçümü
Binalarda ve fabrikalarda makine ve teçhizatlarda titreşim ölçümü
 
Kişisel Gürültü Ölçümü
Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o işyerinde çalışanlar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Gürültülü işyerlerindeki gürültünün azaltılması, kontrol edilebilmesi ve çalışanlar için zararlı olmaktan çıkartılması için kullanılan çeşitli kontrol yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında en etkili olanları, gürültünün kaynakta ve yayılma ortamında kontrolünü sağlayan mühendislik yöntemleridir. 
Bu yöntemlerin uygulanmasında teknik ekibe ihtiyaç duyulması ve göreceli olarak ek maliyetlere neden olması, işverenlerin bu uygulamalardan uzak durmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da çalışanlar gürültünün zararlı etkileri ile karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmamızda, gürültü seviyesinin çalışanlar açısından zararlı olduğu tespit edilen bir iş yerinde, gürültünün kaynağından kontrolü ve gürültü yayılımının önlenmesi yöntemleri ile gürültü seviyesindeki azalma miktarı tespit edilebilir.
 
Kişisel Toz Ölçümü
 
Çalışanların maruz kaldığı alveollere ulaşan tozların miktarını ölçmek üzere ISO (1991) standardına uygun, gravimetrik temelli, siklonlu kişisel örnekleyiciler kullanılmaktadır. Toz örnekleme işlemi, siklon ve filtre ile ilişkilendirilmiş olan bir hava pompası vasıtasıyla yapılmaktadır. Toz konsantrasyonunun ölçümü (mg/m3), pompanın belirli bir süre içinde çektiği hava miktarı (m3) ile filtre üzerinde tutulan kirleticilerin ağırlığının (mg) belirlenmesi ile hesaplanabilmektedir. 
 
Kişisel Titreşim Ölçümleri
 
İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla, titreşim ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bina ve fabrikalardaki, makine ve teçhizatların titreşim ölçümü yapılarak, yerleşim planları belirlenmelidir. Böylece gereksiz duruşların sebep olabileceği arıza durumları önceden tespit edilerek olası zararların önüne geçilebilmektedir. " İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" gereğince; işletmeciler, işçilerin maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini belirleyerek şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimi yönetmeliklerde belirlenen standartlara indirmekle yükümlüdürler. Artemis Çevre Hizmetleri, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği", "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği", "Titreşim Yönetmeliği" kapsamında, kişisel maruziyet ve titreşim ölçümlerinin gerçekleştirilmesinde koordinasyon hizmeti sunmaktadır.
Etiketler :