Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi Lisansı
 
Lisans Hizmeti Kapsamı: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen tüm atıkların oluştuğu noktadan itibaren biriktirilmesi, taşınması ve Geri kazanımı/bertarafı için firmaların uygun araç-ekipman seçimi ve uygulanması düşünülen proseslerin belirlenip projenin hazırlanıp Bakanlığa sunulmasından tesis işler hale getirilinceye kadar tüm süreçte firmalara danışmanlık ve mühendislik hizmeti verilmesini kapsar.
 
Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi Lisansı
 
Lisans Hizmet Kapsamı: Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenmiş konutlarda ve sanayide oluşan ambalaj atıklarının toplanması taşınması ve türlerine göre ayrılarak lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilmesi amacıyla kurulacak tesislerin projelerinin hazırlanıp Bakanlığa sunulması, tesisin kurulması ve işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan danışmanlık ve mühendislik hizmetinin verilmesini kapsar.
 
Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı
 
Lisans Hizmet Kapsamı:Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenmiş lisansı toplama ve ayrıma tesislerinde toplanıp türlerine göre ayrılan ambalaj nitelikli atıkların sanayide ikincil hammadde olarak kullanılabilmesi için gerekli ekipmanlara sahip tesislerin projelendirilmesi, Bakanlığa sunulması gerekli izin ve belgelerin tamamlanarak tesisin işletmeye alınmasına kadar geçen sürede firmaların gereksinimi bulunan danışmanlık ve mühendislik hizmetinin verilmesini kapsar. 
 
Tehlikeli Atık Taşıma Aracı/Firma Lisansı
 
Lisans Hizmet Kapsamı: Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılacak araçların lisans alması için gerekli ekipmanların hazırlanıp, TSE uygunluk belgesinin alınması ve aracın bağlı bulunduğu ilin valiliği'nden gerekli izinlerin alınması için geçen sürede gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesini kapsar.
 
Tehlikeli Atık TSE Uygunluk Belgesi
 
Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında yönetmeli ve Uluslararası Tehlikeli Madde taşıma standartlarında uygun araçların projelerinin hazırlanarak aracın bağlı bulunduğu ilin TSE şubesine sunularak araç uygunluk belgesinin alınması içn gerekli danışmanlık hizmetini kapsar.
Etiketler :